• Gedragsregels
 • Wanneer plagen pesten wordt
  Deze notitie gaat over pestgedrag. Wanneer gaat - een beetje - plagen over in pestgedrag en waarom vinden wij dat bij GJS volstrekt onaanvaardbaar. Want je komt bij GJS om lekker te voetballen en niet om met spanning in je lijf tegen een pester aan te lopen!

  Hoe te handelen?
  In de eerste plaats moeten jongeren er zelf met elkaar proberen uit te komen, daarbij gesteund en geholpen door hun trainer en/of begeleider.

  Maar soms zijn zaken al "te ver".

  Bij de jeugd van GJS spelen de coördinatoren een belangrijke rol. Als zaken echt te ver doorgeslagen zijn, dan zijn zij degenen die ingeschakeld kunnen worden. Zij zijn gemandateerd door het bestuur om vergaand te kunnen optreden.

  Indien er een speler vanwege voortdurend pestgedrag naar hun oordeel definitief van de club verwijderd moet worden, is een uitspraak van het bestuur wel noodzakelijk.

  Hieronder volgt een aantal situaties, waarbij plagen pesten wordt (niet uitputtend):

  • Plagen gebeurt onbezonnen of spontaan.
   Pesten daarentegen gebeurt met opzet. De pestkop weet vooraf wie hij of zij zal pesten, op welke manier en wanneer.
  • Plagen heeft geen kwade bijbedoelingen.
   Een pester kwetst bewust.
  • Plagen duurt niet lang en niet vaak.
   Pesten kan lang duren en is bijna systematisch.
  • Plagen vindt plaats tussen "gelijken".
   De pester heeft de bovenhand, het slachtoffer voelt zich machteloos.
  • Bij plagen is het meestal te verdragen.
   Bij pesten op den duur niet.
  • Bij plagen meestal één tegen één.
   Bij pesten meestal een groep tegenover één geïsoleerd slachtoffer.
  • Bij plagen liggen de rollen niet vast, dan weer de één, dan weer de ander.
   Bij pesten wel, de pestkoppen zijn dezelfde en het slachtoffer ook.
  • De gevolgen van plagen zijn van korte duur.
   Bij pesten kunnen de gevolgen lichamelijk en geestelijk ingrijpend zijn.
  • Bij plagen worden de relaties meteen hervat.
   Bij pesten is een evenwichtige relatie heel moeilijk.
  • Het geplaagde kind blijft lid van de groep.
   Bij pesten is er sprake van een isolement van het gepeste kind. Het hoort niet meer bij de groep.
  • De groep lijdt niet onder het plagen.
   Bij pesten hangt er een dreigende sfeer in de groep. Kinderen zijn angstig.

  Eigenlijk is een dergelijke opsomming niet nodig. Iedereen kan vaak zien of iemand wel of niet gepest wordt. Maar voor de volledigheid is het bovenstaande lijstje opgesteld.

  Uitgangspunt bij GJS is heel simpel.Er wordt niet gepest!

  Iedereen, jong en oud, moet zich veilig voelen op de club.

  Namens het bestuur